Lifeline in de 1,5 meter samenleving

De meldkamers in Oost Nederland zetten zich in om operationeel te blijven, ook in de coronacrisis. We moeten immers altijd bereikbaar en beschikbaar zijn als lifeline voor burgers in nood en hulpverleners op straat.

Er worden diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen, dat de collega's veilig en gezond kunnen blijven werken, ook met inachtneming van de verplichting om 1,5 meter afstand te  houden. Zodat ons werk door kan blijven gaan. De werkgeverszorg en de Arbo ligt bij de disciplines, voor de facilitaire zaken op onze locaties staat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) sinds 1 januari 2020 aan de lat.

Werkafspraken

De drie meldkamers in Oost Nederland hebben werkafspraken met de LMS gemaakt om:  

  • de continuïteit van 112 in het werkgebied Oost-Nederland te garanderen;
  • de kans op besmetting van het meldkamerpersoneel op de 3 locaties te minimaliseren;
  • de inzet van beheer en techniek en ondersteuning van de 3 meldkamerlocaties te prioriteren; 
  • de communicatie naar meldkamer en beheermedewerkers te harmoniseren, daar waar kan en passend is. De eerste lijn van communicatie is altijd die van de eigen discipline.

 

Uitgangspunt is dat we de drie meldkamers in Oost-Nederland operationeel houden. We schalen alleen op als dat echt niet meer lukt en treffen dan aanvullende maatregelen. Ook behouden we zo lang mogelijk de multi-samenhang op de meldkamers en de kracht van de kolom. Meldkamerfuncties scheiden we alleen als het echt niet anders kan. De maatregelen die we nemen moeten wezenlijk bijdragen leveren aan de oplossing van het feitelijke probleem voor één van de disciplines of voor allen. 

Ook werken de drie meldkamers scenario’s uit, op verzoek van de LMS. Hierin worden maatregelen voorberei die genomen moeten worden, wanneer er in één of meerdere gebieden forse uitval gaat ontstaan en de continuïteit in het geding komt. De LMS vraagt de meldkamers ook te monitoren hoe de gemaakte continuïteitsplannen in de praktijk uitwerken en of dit voldoende borging biedt.

Maatregelen in de praktijk

In de dagelijkse praktijk zijn de hygiënemaatregelen op onze meldkamers geïntensiveerd. Er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt door de leiding en het personeel van beheer & bedrijfsvoering. Extra activiteiten, zoals oefenen, zijn afgelast. De leiding monitort de actuele bezettingsgraad om te zorgen dat deze zoveel mogelijk op peil blijft. 

Er is een landelijke werkgroep van de LMS actief die mogelijke maatregelen inventariseert en ontwikkelt. De meldkamers in Oost Nederland passen deze zoveel mogelijk toe met oog voor nut en noodzaak. Daarbij kun je denken aan aanpassingen in de tafelindeling op de meldkamervloer vanwege de 1,5 meter afstand-regel. Of het plaatsen van schermen, waar dat mogelijk en nodig is.

Bezettingsgraad blijft op peil

De afgelopen weken was er gelukkig sprake van een stabiele bezetting met voldoende personeel bij alle kolommen en op elk van de drie meldkamers in Oost Nederland, mede dankzij de maatregelen en de grote inzet van alle collega's. Of maatregelen versoepeld kunnen worden hangt af van de actuele besmettingsrisico's en de scenario’s die worden uitgewerkt om voorbereid te blijven.

Want we moeten voorbereid blijven

Op landelijk niveau houdt het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) namelijk rekening met een piek van coronabesmettingen in het najaar van 2020. Het SMB bestaat uit vertegenwoordigers van de meldkamerdisciplines en zorgt voor de aansturing van de LMS op directieniveau. Het SMB baseert haar inschatting op landelijk beschikbare modellen van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Om die reden blijven we de bezettingsgraad op de drie meldkamers in Oost Nederland wekelijks monitoren. Ook gaan we door met de voorbereiding op continuïteit met behulp van de eerder genoemde scenario's.

 

Voeg toe aan selectie