Nationaal Meldkamer Systeem

Het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) wordt het basissysteem waarmee centralisten en andere gebruikers van politie, brandweer, ambulancezorg en koninklijke marechaussee hun werk doen. Het biedt op termijn hoogwaardige ondersteuning bij het uitvoeren van de meldkamerwerkzaamheden en is geschikt voor de doorontwikkeling van de meldkamerinformatievoorziening van de samenwerkende disciplines. De komende twee jaar richt het programma zich eerst op de aanbesteding van een softwarepakket voor de kernfunctionaliteiten van het NMS. Daarna volgt een fase van inrichting en implementatie.

Achtergrond

Sinds 1995 is het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) in gebruik op de meldkamers als basissysteem voor het incident afhandelingsproces. In de afgelopen jaren is de noodzaak tot vernieuwing kenbaar gemaakt. De voorkeur ging uit naar de toekomstige aanschaf van een in de markt beschikbare oplossing. De naam is al lange tijd bekend: het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS).

Wat moet het NMS kunnen?

Het NMS

  • biedt hoogwaardige ondersteuning bij het uitvoeren van de meldkamerwerkzaamheden door de vier disciplines
  • moet GMS kunnen vervangen
  • is geschikt voor doorontwikkeling
  • bevordert de landelijke standaardisatie voor inrichting en gebruik van het systeem; hiermee draagt het bij aan de continuïteit en beschikbaarheid van de meldkamers
  • moet 10 tot 15 jaar na oplevering kunnen blijven functioneren.

Fasen van het programma

Binnen de LMS is een programmateam bezig met het realiseren van een aanbesteding voor het NMS. Het programma NMS kent vier fasen die achtereenvolgens worden doorlopen.

Fase 1. Initiatie van het programma. Deze fase ligt inmiddels achter ons. 

Fase 2. Verkrijgingsfase voor de kernfunctionaliteiten. Deze wordt opgestart als de plannen voldoende zijn uitgekristalliseerd en bestaat o.a. uit de selectie van leveranciers en het opstellen van een definitief programma van eisen. Uiteindelijk levert dit een geschikt pakket, een inrichtingsontwerp en een implementatieplan op. We bevinden ons op dit moment in fase 2.

Fase 3. Implementeren. De stappen voor de implementatiefase worden samen met de leverancier opgesteld. Denk hierbij o.a. aan het inrichten van het systeem en het beheer. Randvoorwaarde is wel dat alle meldkamers op de centrale infrastructuur zijn aangesloten.

Fase 4. Postimplementatieactiviteiten. Het ontmantelen en uitfaseren van applicaties / systemen die door NMS zijn vervangen.

Besturing

De stuurgroep van het Programma NMS wordt gevormd door het Strategisch Meldkamerberaad (SMB), waarin alle disciplines (Brandweer/Veiligheidsregio, Ambulancezorg, KMar en Politie), LMS, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertegenwoordigd zijn.

Programmaorganisatie

Er is binnen de LMS een programmateam ingericht onder leiding van programmamanager Maarten Nacinovic. De vertegenwoordiging van het veld vindt plaats via de disciplinecoördinatoren. Zij hebben een belangrijke rol in het betrekken en informeren van de disciplines en LMS beheer. En zij maken samen met medewerkers van het programmateam de vertaalslag die tot een programma van eisen moet leiden.

De disciplinecoördinatoren zijn:

  • Auke Blok namens de brandweer en de veiligheidsregio’s
  • Ed den Brok en Jan Biemolt namens de Politie
  • Ruud Arends namens de KMar
  • Roger Weimar namens de Ambulancezorg
  • Arthur Schipper namens beheer LMS.

Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw disciplinecoördinator. 

Voeg toe aan selectie