HRM in tijden van samenvoeging: de veiligheidsregio's

De samenvoeging van de huidige meldkamers in Oost-Nederland heeft personele gevolgen. In het eerste artikel in deze serie gaan we op bezoek bij de veiligheidsregio's. Wat zijn belangrijke aandachtspunten van de Werkgroep Personeel, die actief is binnen het project Oost 5 Rood-Multi? Een duo-interview met HR-adviseurs Vera Terlouw en Alda Versteeg.

Eerst maar even voorstellen. Vera Terlouw is HR-adviseur van de Veiligheidsregio IJsselland. Ze is projectleider HRM binnen de Werkgroep Personeel Rood-Multi. Alda Versteeg is HR-adviseur bij de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Ze neemt namens deze regio deel in de Werkgroep Personeel Oost 5 Rood-Multi. 

Waarvoor is jullie werkgroep in het leven geroepen? Vera: 'Het is onze opdracht om ervoor zorgen dat de personele kant van de stap van drie meldkamers en vijf veiligheidsregiowerkgevers voor het meldkamerpersoneel van de veiligheidsregio's, naar één meldkamer en één werkgever (red.: VNOG) goed geregeld wordt. We willen dat de medewerkers op onze huidige meldkamers goed terechtkomen bij de samenvoeging tot één nieuwe meldkamer. Daarvoor hebben we onder andere een sociaal plan nodig. Wij zijn bovendien betrokken in de vertaling van de organisatievisie brandweer-multi naar een formatieplan en beschrijven de nieuwe functies op basis van de gewenste takenpakketten. Daarna gaan we de plaatsingsprocedure voorbereiden en uitvoeren, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. In het najaar van 2022 moet dan voor het meldkamerpersoneel van de veiligheidsregio's alles procedureel afgerond zijn.'

Wat zijn belangrijke vragen voor de medewerkers? Alda: 'We merken dat onze medewerkers veel vragen stellen over het samenvoegingsproces. Wie wordt mijn werkgever? Welke arbeidsvoorwaarden gaan straks gelden? Is er plek voor mij in de organisatie van de samengevoegde meldkamer? En vooral ook: wat betekent die stap naar de nieuwe meldkamer echt voor mij?' Vera: 'Daarom vinden wij het belangrijk om de medewerkers te betrekken. Dat gebeurt door betrokkenheid in de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en in het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO), maar ook door medewerkers buiten deze BOR en BGO te informeren. Dat gaat helpen in het verdere proces en de verwachtingen over en weer.'

Is er al duidelijkheid over het werkgeverschap? Vera: 'Ja, het besluit is recent genomen dat Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de werkgever wordt van het meldkamerpersoneel van de veiligheidsregio's, dat in de nieuwe meldkamer gaat werken. Dit betekent dat degenen die gaan werken in de nieuwe meldkamer, een aanstelling krijgen bij de VNOG.'

Welke afspraken worden er gemaakt in het sociaal plan?  Vera: 'In het sociaal plan worden afspraken vastgelegd over de personele gevolgen en over het plaatsingsproces. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden. Hoe gaan die er uitzien? Wat gebeurt er als een medewerker financieel nadeel ondervindt? Welke spelregels gelden in de plaatsingsprocedure? Wat gebeurt er als een medewerker misschien boventallig raakt? Al deze zaken worden vastgelegd in het sociaal plan. De eerste stappen zijn daarvoor gezet in een zogenoemd technisch beraad.'

Met wie wordt het sociaal plan afgesproken? Vera: 'Ik noemde al het technisch beraad. In dit ambtelijke voorbereidingsoverleg zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers aan tafel om al zoveel mogelijk overeenstemming proberen te bereiken over het sociaal plan. De besluiten over het sociaal plan worden genomen in het BGO. Op 15 december 2020 is een eerste bijeenkomst geweest, waarin kennis is gemaakt en uitgangspunten is verkend. In het BGO zijn alle vijf veiligheidsregio’s vertegenwoordigd, vanuit zowel werkgevers- als werknemerskant. De voorzitter van het BGO is Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg, ondersteund door Diemer Kransen, directeur VNOG. Vincent van Veldhuizen, senior HR-adviseur VNOG, en ikzelf sluiten vanuit de Werkgroep Personeel aan.'

Wat zijn belangrijke bouwstenen voor het sociaal plan? ​Alda: 'Het organisatie- en formatieplan is een belangrijk uitgangspunt voor het sociaal plan. Het eerste is een soort inrichtingsplan, dat duidelijk maakt hoe de brandweer en de multifunctie straks georganiseerd is in de nieuwe meldkamer. Denk daarbij aan welke functies er precies zijn en hoeveel mensen we nodig hebben om alle functies goed te bezetten. De eerste contouren van het organisatie- en formatieplan zijn al besproken in het opdrachtgeversoverleg van de vijf veiligheidsregio's (red.: het overleg van de vijf directeuren veiligheidsregio's over de samenvoeging). Deze contouren zijn in belangrijke mate geleverd door de huidige hoofden van de meldkamer brandweer. Verdere uitwerking volgt in de komende maanden, zowel inhoudelijk als financieel.'

Wat maakt het proces van samenvoeging bijzonder? Alda: 'We weten allemaal dat het straks anders gaat worden. Maar we moeten de drie meldkamerlocaties nog wel met elkaar in de lucht houden. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Dat vraagt ook aandacht. Gelukkig zijn we, als collega's van de hulpdiensten in de meldkamer die de personele zaken in portefeuille hebben, goed op elkaar ingespeeld. Daardoor kunnen we snel met elkaar schakelen als we dingen moeten delen, of na willen gaan of acties in de ene discipline consequenties hebben voor een andere in de meldkamer. Dat is fijn, want dit proces is gebaat bij heldere communicatie en dus korte lijntjes.'

Tot slot: welk onderdeel van dit proces spreekt jullie zelf het meeste aan? Vera: 'Mijn voornaamste doel is op korte termijn een goed en duidelijk sociaal plan af te spreken, zodat er snel voor medewerkers duidelijkheid komt over hun rechtspositie en hun toekomst. Daarnaast is het zorgvuldig voorbereiden en begeleiden van het plaatsingsproces een belangrijk onderdeel van dit traject voor onze werkgroep.' Alda: 'Voor mij is belangrijk dat iedere medewerker goed op zijn/haar plek komt (waar dan ook) en dat we op de weg er naar toe medewerkers goed kunnen meenemen in wat er te gebeuren staat. Dit helpt naar mijn idee het veranderproces dat je als medewerker ook persoonlijk door maakt. Hierin wil je als medewerkers keuzes kunnen maken op basis van goede informatie en door betrokkenheid bij het proces. Daarom zijn we vanuit onze werkgroep bezig met medewerkersbetrokkenheid. Iets wat we met en voor de andere disciplines ook samen doen in de Landelijke Meldkamer Samenwerking in Oost-Nederland.'

 

Alda Versteeg                                                                                         Vera Terlouw

 

Voeg toe aan selectie